Monday, March 19, 2018
Minimize
Gebiedsindeling | Area Division

Die skeidslyn tussen die jurisdiksiegebiede Balju Bloemfontein-Oos en Balju Bloemfontein-Wes is soos volg:

Begin by die punt waar die Bloemfontein-Bultfontein Nasionale Pad die distriksgrens in die noorde kruis en daarvandaan algemeen suidwaarts met die Bloemfontein-Bultfontein Nasionale pad langs tot in Eeufeesweg:  daarvandaan algemeen suidwaarts met Milnerweg, Aliwalstraat en Greenstraat langs tot waar dit doodloop in St Georgestraat, regs tot waar dit doodloop in President Brandstraat:  daarvandaan links in President Brandstraat, SUT weerskante, tot waar dit doodloop in Victoriaweg:  daarvandaan regs in Victoriaweg en dan links in Kolbelaan wat later Curielaan word tot by die stadsgrens:  daarvandaan met die Bloemfontein-Jagersfontein Nasionale pad langs tot waar dit die suidelike distriksgrens van Bloemfontein kruis.

The dividing line forming the jurisdiction areas Sheriff Bloemfontein East and Sheriff Bloemfontein West is as follows:

Start at the point where the Bloemfontein-Bultfontein Nasional Road crosses the Municipal district border in the north and from there in a general southernly direction with the Bloemfontein-Bultfontein Nasional road continue in Eeufees road:  from there still generally south with Milner road, Aliwal street and Green street untill it ends in St Georges street, turn right untill it ends in President Brand Street:  from there left in President Brand street, with CUT on either sides, untill it ends in Victoria road:  from there right in Victoria road and then left in Kolbe avenue which becomes Curie avenue untill the city border:  from there with the Bloemfontein-Jagersfontein Nasional road untill it crosses the southern distrct border of Bloemfontein

Minimize
SUT Kaart | CUT Map
Copyright 2018 the Sheriff, Bloemfontein