Monday, March 19, 2018
Minimize
Onroerende Goed | Immovable Property
    NEEM ASSEBLIEF KENNIS:     KINDLY TAKE NOTE:

1

 

Hierdie is verkopings in eksekusie kragtens vonnisse bekom in tersaaklike howe, tensy uitdruklik anders aangedui.

 

These are sales in execution pursuant to judgements obtained in relevant courts, unless indicated to the contrary

2

 

Reëls van hierdie verkoping is beskikbaar 24 uur voorafgaande die verkoping te die kantoor van die Balju Bfn Wes, Derdestraat 6a, Bloemfontein

 

Rules of this auction is available 24 hours foregoing the sale at the office of the Sheriff Bfn West, 6a Third str. , Bloemfontein

3

 

Registrasie as koper is 'n vereiste onderworpe aan bepaalde voorwaardes o.a
3.1   voorskrifte van die Verbruikersbeskermings- 
wet 68 van 2008.(URL   
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=99961 )
3.2Fica-wetgewing mbt verifikasie vereistes van  
identiteit  &  adresbesonderhede.
Verteenwoordigende kopers kan slegs as sulks
registreer indien ‘n behoorlike skriftelike volmag, ondersteun met resolusies, waar toepaslik, voorsien word;
3.3  betaling van voorwaardelik terugbetaalbare
registrasiegelde ten bedrae van R5 000.00 by
wyse van debietkaart, kredietkaart, elektroniese oordrag of onmiddellike telefoniese oordrag (met bewys van betaling) by die veiling
3.4  registrasievoorwaardes

 

Registration as a buyer, subject to certain conditions, is required  i.e.
3.1   directions of the Consumer Protection Act 68   
of  2008.(URL   
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=99961 )
3.2   Fica-legislation i.r.o. verification requirements of
identity & address particulars. Representative  
buyers may only register as such, if proper
written authorisation and resolutions where
applicable are presented;
3.3  payment of conditional refundable registration monies of an amount of R5 000.00 by way of debit card, credit card, electronic transfer or immediate telephonic transfer (with proof of payment) at the
auction
3.4  registration conditions

4

 

Verkoping sal geskied deur die kantoor van die Balju Bfn Wes met afslaers CH de Wet en/of AJ Kruger en/of TI Khauli

 

The office of the Sheriff Bfn West will conduct the sale with auctioneers CH de Wet and/or AJ Kruger and/or TI Khauli

5   Advertensiegelde teen heersende publikasietariewe & verkopingkoste volgens Hofreëls, geld   Advertising costs at current publication tariffs & sale costs according court rules will apply.
6   ‘n Bieër moet in staat wees om onmiddellik ‘n 10% deposito en afslaerskommissie (maksimum R12 285.78) te betaal, om finale bekragtiging van ‘n bod te bekom.  Betaling kan geskied, hetsy by wyse van debietkaart, kredietkaart, elektroniese oordrag of onmiddellike telefoniese  oorplasing op eie risiko. 
Skriftelike kennis van betaling moet onmiddellik voorsien word. Tegniese probleme van welke aard ookal sal geen verskoning bied om onmiddellike, opvolgende veiling te verhoed nie.
NB.  Geen internet fasiliteite is beskikbaar vir elektroniese geldoorplasing nie;
  A Buyer must be able to pay immediately  a 10% deposit and auctioneers commission (maximum R12 285.78) to obtain final confirmation of an offer. Payment can be made by way of debit card, credit card, electronic transfer or immediate telephonic transfer on own risk. Written confirmation of payment must be supplied instantly. Technical problems of what ever nature will be no excuse to  prevent an immediate further auction.
NB. No internet facilities are available for electronic money transfers;
7   ‘n Bod word eers as finaal aanvaar by ontvangs van die vereiste 10% deposito;   An offer will only be accepted as final on receipt of the required 10% deposit;
8   By versuim sal die betrokke eiendom onmiddellik weer opgeveil word en registrasiegelde verbeur word;   The relevant property will by default , be immediately re-auctioned  and registration monies forfeited;
9   Indien ‘n voornemende koper op meer as een eiendom wil bie, moet asb. sorg gedra word vir die nodige ondersteuning om aan bogenoemde voorwaardes te voldoen.   A prospective buyer who intends to bid on more than one property must take care for support in order to comply with the above conditions
         

 

 

 

 

 

 

BANKBESONDERHEDE:
Balju Bfn-Wes Trustrekening, nr. 01 011 711 568
Absa Bank Bfn-Wes,  Takkode 632-005
Faks bewys van inbetaling na Carol: 051-4483489

 

BANK  PARTICULARS:
Sheriff Bfn West Trust Account, nr. 01 011 711 568
Absa Bank Bfn West,  Branch code 632-005
Fax proof of payment to Carol: 051-4483489

   

OPSOMMING van die KOPER SE FINANSIëLE VERPLIGTINGE EN REGTE AANGAANDE ‘N VER -KOPING IN EKSEKUSIE VAN ONROERENDE       EIENDOM

A        Betalings aan die Balju

  1.  Voorwaardelike, terugbetaalbare R5 000.00 registrasie gelde
  2. 10 % van die koopprys as deposito
  3. Kommissie  maksimum R11 006.70 
  4. Balans koopprys by wyse van bankwaarborg of kontant
 

SUMMARY  of the  PURCHASER'S FINANCIAL OBLIGATIONS & RIGHTS REGARDING A SALE IN EXECUTION OF IMMOVABLE PROPERTY

A             Payments to the sheriff
1. Conditional, refundable registration   R 5 000.00 fee
2. 10 % of the purchase price as deposit
3. Commission max R11 006.70
4. Balance purchase price & interest by way of guarantee or cash

   

B  Betalings aan die transporterende prokureur

  1.  Oordragkoste
  2. Verbandkoste
  3. Hereregte of BTW welke van toepassing,  water & ligte, belastings & heffings indien van toepassing
  B Payments to the transferring attorneys

1.    Transfer costs
2.    Bond costs
3.    Transfer duty or Vat which ever applicable, rates, taxes & levies, if applicable
   

C       Regte

  1. Besit na betaling van deposito en kommissie
  2. Uitsetting van okkupeerders op eie koste indien nodig
  3. Spoedige registrasie van eiendom in oordragnemer se naam
  C              Rights

1.    Possession after payment of deposit & commission
2.    Ejectment of occupiers on own costs, if necessary
3.    Prompt registration of property in transferee's name
Copyright 2018 the Sheriff, Bloemfontein